Акционен план - 2020/2021

- Усвојување на план и програма за работа на училишната заедница

- Изработка на веб страна на училишната заедница и други форми на промоција преку социјалните мрежи

- Конкурс за изработка на лого на училишната заедница Ангажирање на хорот и бендот на училиштето во подготовка на химна (песна) на ученичка заедница

- Анкета “Колку си запознаен со вон наставните активности во нашето училиште?” Информирање на учениците за сите секции, проекти и клубови кои постојат во училиштето Одбележување на денот на вљубените

- Дискусија на тема мерки и заштита за спречување на злоупотребата на online наставата во време на пандемија

- Хуманитарна акција

- Работилница на тема “Причините и потикнувачите на насилството на социјалните мрежи кои се се почеста појава во нашето секојдневие” Дебата на тема „Сајбер булинг“

- Одбележување на денот на пролетта.

- Работилница на тема “Симулирање на активности од правен и економски смер” Симулација на судење- правен смер Конкурс за најдобар бизнис план- економски смер

- Иницирање за соработка на ученичката заедница со други ученички заедници

- Дискусија и презентација на тема “Сексуална едукација кај младите”

- Анкета и истражување “Како ти го гледаш Васил Антевски-Дрен”

- Организирање на натпревари на учениците од правниот и економскиот смер

- Анкета “Дали сте задоволни од работата на училишната заедница”

Пронајди не: