Членови

Претседател
Ивона Симуноска
Дамјан Петковски

Прва година
Марио Тасевски

Втора година
Сара Мишева

Трета година
Нина Колевска

Четврта година
Дорис Христовска

Професори
Викторија Сотироска
Радмила Куцуловска

Пронајди не: