Предмети во четврта година

Предмет Број на часови неделно
Македонски јазик и литература 3
Англиски јазик 3
Математика за економисти 2
Бизнис 2
Организација 2
Економија 2
Деловноработење 2
Маркетинг 2
Менаџмент 2
Практична настава 4
Изборен предмет 1 2
Изборен предмет 2 2
Граѓанско образование 2
Спорт и спортски активности 2

Изборни предмети:
1. Бизнис
2. Сметководство
3. Деловно работење
4. Математика за економисти
5. Математика
6. Економија
7. Право
8. Странски јазик: англиски, германски, француски

Ученикот на крајот од втора година одбира два од понудените изборни предмети кои ќе ги слуша во трета и четврта година

Пронајди не: