Предмети во четврта година

Предмет Број на часови неделно
Македонски јазик и литература 3
Англиски јазик 3
Организација 2
Економија 2
Основи на јавно право 2
Канцелариско работење 2
Основи на приватно право 4
Практична настава 4
Изборен предмет 1 2
Изборен предмет 2 2
Граѓанско образование 2
Спорт и спортски активности 2

Изборни предмети:
1. Историја 2. Канцелариско работење 3. Основи на правото 4. Основи на јавно право 5. Основи на приватно право 6. Странски јазик: англиски, германски, француски

Ученикот на крајот од втора година одбира два од понудените изборни предмети кои ќе ги слуша во трета и четврта година

Пронајди не: