Предмети во прва година

Предмет Број на часови неделно
Македонски јазик и литература 3
Англиски јазик 3
Германски/Француски јазик 2
Математика 3
Информатика 2
Историја 2
Социологија 2
Конституционо уредување 3
Основи на правото 2
Основи на бизнисот 3
Спорт и спортски активности 2
Ликовна уметност 1
Музичка култура 1

Пронајди не: