Предмети во трета година

Предмет Број на часови неделно
Македонски јазик и литература 3
Англиски јазик 3
Бизнис 2
Економија 2
Основи на јавно право 3
Канцелариско работење 2
Основи на приватно право 4
Деловна психологија 2
Практична настава 4
Изборен предмет 1 2
Изборен предмет 2 2
Спорт и спортски активности 2

Изборни предмети се:
1. Историја
2. Канцелариско работење
3. Основи на правото
4. Основи на јавно право
5. Основи на приватно право
6. Странски јазик: англиски, германски, француски

Ученикот на крајот од втора година одбира два од понудените изборни предмети кои ќе ги слуша во трета и четврта година

Пронајди не: