Skip to content

Прашање во 2020 година

Барање

Каква е состојбата со употребата на јазикот во образованието?

Колкав е бројот на учениците во вашата институција според етничката застапеност?

Дали службените акти на училиштето се изготвени и на албански јазик?

Дали има проблеми при официјалната употреба на албанскиот јазик во основното образование и доколку има наведете која е причината?

Дали официјалната писмена комуникација преку образовните институции во земјата , на сите нивоа , локални и централни се одвива и на албански јазик и како се примаат и испраќаат официјалните документи?

Одговор

Средното економско-правно училиште на Град Скопје “Васил Антевски-Дрен”- Скопје,  врз основа на Вашето барање за пристап до информации од јавен карактер, а во врска со состојбата со употребата на јазикот во образованието,Ви ги доставуваме следните информации:

 

  1. Во врска со бројот на ученици во нашето училиште по етничка припадност, Ви ги доставуваме следните податоци:
Македонци/ Maqedonas 1484  
Албанци/Shqiptarë 2  
Срби/Serbë 26  
Турци/Turq 5  
Власи/Vlleh 6  
Роми/Romë 13  
Бошњаци/Boshnjakë 29  
Други/Të tjerë 8  

 

  1. Службените акти во училиштето се изготвени на македонски јазик, само Годишната програма за работа на училиштето и Извештајот за работа на училиштето се изготвени и на албански јазик.
Табла/Tabela ДА / PO НЕ / JO
Печат/Vula ДА / PO НЕ / JO
Лого/Logoja ДА/ PO НЕ / JO
Меморандум/Memorandumi ДА / PO НE / JO
Свидетелства/Dëftesat ДА / PO НЕ / JO
Дневник/Ditari ДА / PO НЕ / JO
Досиеја на ученици/

Dosja e nxënësve

ДА /PO НЕ / JO
Електронски дневник/

Ditari elektronik

 

ДА / PO

 

НЕ / JO

Дипломи/Diplomat ДА / PO НЕ / JO
Уверенија/Certifikatat ДА / PO НЕ / JO
Обрасци/Formularët ДА / PO НЕ /JO
Записник/Procesverbalet ДА / PO НЕ /JO
Деловодник/

Rregullorja e punës

 

ДА / PO

 

НЕ / JO

Друго/Të tjera

-Godi{na programa za

rabota na u~ili{teto 

-Izve{taj za rabota na

u~ili{teto

ДА / PO НЕ / JO

 

3.Во СЕПУГС Васил Антевски-Дрен-Скопје наставата се одвива на македонски јазик, а нема проблеми при официјалната употреба на албанскиот јазик .

 

4.Официјалната писмена комуникација од образовните институции на локално и ценрално ниво се одвива на македонски и албански јазик, а има дописи кои се само на македонски јазик. Писмените дописи од нашето училиште се на македонски јазик.

 

ЦЕНТРАЛНИ/QENDROR ДА / PO НЕ /JO
ЛОКАЛНИ/LOKAL ДА /PO НЕ /JO