Листа на информации од јавен карактер

  1. Статут на училиштето
  2. Правилник за Систематизација на работни места
  3. Правилник за внатрешна организација
  4. Деловник за работа на Совет на родители
  5. Деловник за работа на Училишен одбор
  6. Упатство за контрола на финансиска документација
  7. Правилник за заштита од вознемирување на работно место
  8. Годишнa програми за работа на училиштето
  9. Годишен план за вработување
  10. Програма за развој на училиштето
  11. Годишен план за јавни набавки
  12. Самоевалуација за работењето на училиштето
  13. Извештај за работата на училиштето
  14. Правилник за полагање вонредни испити
  15. Кодекс на облекување за директорот, наставниците и останатите вработени
  16. Кодекс на однесување и облекување на учениците
  17. Извештаи кои се поднесуваат до органи надлежни за спроведување контрола и надзор (извештај за реализиран годишен план за вработување, годишен извештај за изречена дисциплинска и материјална одговорност, извештај со ранг листа на годишни оценки на административни службеници во училиштето, извештај за реализирани генерички и специјализирани обуки на административни службеници, извештај за преставки и предлози и извештај за информации од јавен карактер)
  18. Документација за спроведени јавни набавки
  19. Финансиски план и завршна сметка
  20. Етички кодекс на однесување на наставниците и стручните соработнци во училиштето
  21. Програма за мултиетничка интеграција во образованието
  22. Правилник за избор на ученик на генрација
  23. Програма за работа со ученици со посебни потреба
  24. Упис на ученици во прва година
  25. Закон за средно образование
  26. Закон за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта

Документи

Годишни програми и извештаи

Закони

Самоеваулација