Во рамките на училиштето функционираат секции, училишни клубови и друштва, со цел збогатување на воннаставните активности, поттикнување на талентот кај учениците, развивање на одговорност и животни вештини кај истите. Сите подолунаведени екипи, секции и клубови се отворени за сите ученици кои ќе покажат интерес и се раководени од определени ментори.

 • Социјален клуб
 • Ораторски клуб
 • Драмска секција
 • Играорно друштво
 • Кошаркарски тим
 • Фусбал тим – женски
 • Одбојкарски тим
 • Стрелашки тим
 • Хор
 • Оркестар
 • Шаховска секција