Економски техничар

ПредметБрој на часови неделно
Македонски јазик и литература3
Англиски јазик3
Германски/Француски јазик2
Математика3
Информатика2
Историја2
Граѓанско образование2
Претприемништво и бизнис3
Деловна комуникација3
Право и државно уредување2
Спорт и спортски активности2
Ликовна уметност1
Музичка култура1
ПредметБрој на часови неделно
Македонски јазик и литература3
Англиски јазик2
Германски/Француски јазик2
Математика3
Основи на сметководство3
Информатика2
Историја2
Право и државно уредување2
Претприемништво и бизнис3
Внатрешна трговија3
Статистика2
Спорт и спортски активности2
ПредметБрој на часови неделно
Македонски јазик и литература3
Англиски јазик2
Математика за економисти2
Социологија2
Економија2
Трговско право2
Финансиско работење3
Финансиско сметководство3
Надворешна трговија2
Маркетинг2
Спорт и спортски активности2
Учење преку работа кај работодавач4
Изборен предмет2


Изборни предмети:
1. Сметководство
2. Маркетинг
3. Комерцијално работење
4. Банкарство и осигурување
5. Деловен странски јазик
6. Математика


Ученикот на крајот од втора година одбира еден од понудените изборни предмети кој ќе го слуша во трета и четврта година

ПредметБрој на часови неделно
Македонски јазик и литература3
Англиски јазик3
Математика за економисти2
Бизнис2
Организација2
Економија2
Деловноработење2
Маркетинг2
Менаџмент2
Практична настава4
Изборен предмет 12
Изборен предмет 22
Граѓанско образование2
Спорт и спортски активности2


Изборни предмети:
1. Бизнис
2. Сметководство
3. Деловно работење
4. Математика за економисти
5. Математика
6. Економија
7. Право
8. Странски јазик: англиски, германски, француски

Ученикот на крајот од втора година одбира два од понудените изборни предмети кои ќе ги слуша во трета и четврта година.

Правен техничар

ПредметБрој на часови неделно
Македонски јазик и литература3
Англиски јазик3
Германски/Француски јазик2
Математика3
Информатика2
Историја2
Граѓанско образование2
Претприемништво и бизнис3
Деловна комуникација3
Право и државно уредување2
Спорт и спортски активности2
Ликовна уметност1
Музичка култура1
ПредметБрој на часови неделно
Македонски јазик и литература3
Англиски јазик2
Германски/Француски јазик2
Математика3
Информатика2
Историја2
Право и државно уредување2
Административно право3
Стварно право2
Претприемништво и бизнис3
Административно – канцелариски работи4
Спорт и спортски активности2
ПредметБрој на часови неделно
Македонски јазик и литература3
Англиски јазик2
Социологија2
Економија2
Статистика2
Трговско право2
Административно – канцелариски работи2
Управно процесно право3
Облигации3
Кривично право2
Спорт и спортски активности2
Учење преку работа кај работодавач4
Изборен предмет2


Изборни предмети се:
1. Административно работење
2. Јавни служби
3. Прекршоци и прекршочна постапка
4. Меѓународно јавно право
5. Деловен странски јазик
6. Математика

Ученикот на крајот од втора година одбира еден од понудените изборни предмети кој ќе го слуша во трета и четврта година.

ПредметБрој на часови неделно
Македонски јазик и литература3
Англиски јазик3
Организација2
Економија2
Основи на јавно право2
Канцелариско работење2
Основи на приватно право4
Практична настава4
Изборен предмет 12
Изборен предмет 22
Граѓанско образование2
Спорт и спортски активности2


Изборни предмети:

  1. Историја
  2. Канцелариско работење
  3. Основи на правото
  4. Основи на јавно право
  5. Основи на приватно право
  6. Странски јазик: англиски, германски, француски

Ученикот на крајот од втора година одбира два од понудените изборни предмети кои ќе ги слуша во трета и четврта година.

Техничар за е-трговија и дигитален маркетинг