Во училиштето постојат:

 • Ученичка заедница на паралелката и
 • Ученичка заедница на училиштето.

Заедниците на учениците се составен сегмент во организацијата на животот и работата на училиштето. Преку нив учениците сами или заедно со наставниците и родителите се договараат, завземаат ставови и донесуваат одлуки за сите позначајни прашања што се во врска со животот и работата во училиштето.

Задачи на ученичката зедница:

 • Да се превзема мерки и активности за поуспешно учество на учениците во воспитно – образовната работа и постигања на што подобри резултати
 • Да се поттикнува и развива иницијативноста, идентификување, дефинирање и конструктивно решавање на зедничките проблеми
 • Да придонесува за развивање и негување на другарски однос меѓу учениците
 • Да се потикнуваат учениците да го чуваат угледот на училиштето, да го одржуваат редот и дисциплината и да го зачуваат училишниот инвентар
 • Да придонесува во организирањето и споведувањето на општествено-културниот, забавно-рекреативниот и здравствено-хигиенскиот живот на учениците
 • Да се развива свеста за потребата од постојана и конструктивна соработка со раководителите на паралеката, наставниците и другите воспитно-образовни субјекти при решавањето на прашањата и проблемите во врска со наставата

Од учебна година 2018-2019, нашето училиште е дел од проектот Имплементација на конвенцијата за права на детето. Преку проектот во соработка со Коалиција СЕГА, во СЕПУГС „Васил Антевски Дрен“ е формиран тим за ресурсен пакет, кој ќе спроведе нов начин на избор на училишна заедница и ќе се вклучи дете првобранител.

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ПРИМЕНА НА РЕСУРСЕН ПАКЕТ ЗА УЧЕНИЧКО УЧЕСТВО И ЗАШТИТА НА ДЕТСКИ ПРАВА ВО РАМКИТЕ НА ПРОЕКТОТ „ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО“

Училиште:  СЕПУГС,,Васил Антевски Дрен“ -Скопје

Период на спроведување: учебна 2021-2022 година

Листа на членови на тим за ресурсен пакет:

 1. Радмила Куцуловска
 2. Викторија Сотироска
 3. Ирена Гочевска
 4. Ива Стојановска Јакимовски

Реден број

Активности

Очекувани резултати

Временска рамка

Планиран број на часови за планирани активности

Одговорност

1

Информирање на наставниот кадар за активностите вклучени во ресурсниот пакет

Дискусија околу активностите, прашања и информации околу ресурсниот пакет

Август-прва половина

1

Директор

Тимот на ресурсен пакет

2

Информирање на класните раководители за постапката на избор на класна заедница

Дискусија околу изборот, прашања за правилата, прифаќање на начинот за избор, ентузијазам за успешно спроведени избори

Август-втора половина

2

Тимот на ресурсен пакет

3

Избор на класна заедница

Избор на класна заедница врз основа на правилата поставени во ресурсниот пакет

Септември-1, 2, 3 недела

3

Класни раководители

Тимот на ресурсен пакет

4

Информирање на претседателите на класните заедници за учество во ученички заедница

Подготвеност за изборот на заедница и парламент, дебатирање, прашања и одговори. Спремност за изборот.

Септември

1

Тимот за ресурсен пакет

5

Избор на раководство на ученичка заедница и други тела во состав

Воведување на нов начин на избор на раководство на ученичка заедница

Септември-втора половина

3

Комисија за прием на пријави, тимот за ресурсен пакет

6

Работилница за подготовка на годишна програма за ученичката заедница

Проширување на знаењето на учениците кои се дел од училишната заедница, успешно подготвена и спроведена годишна програма

Октомври

1

Тим за ресурсен пакет

7

Информација на класните раководители за воведување на моделот ученик правобранител

Проширување на знаењето на вработените во училиштето во врска со моделот, функција, надлежности, дебатирање, прашања и одговори.

Октомври

1

Класни раководители, педагошко-психолошка служба

8

Повик за избор на ученик правобранител

Пријавување на заинтересирани ученици за ученик првобранител.

Октомври

1

Педагошко-психолошка служба

9

Формирање на комисија за евалуација на пријави и спроведување на изборот на ученик правобранител

Формирање на комисија за спроведување на избор-ученик правобранител

Октомври/Ноември

3

Комисија за евалуација

10

Промоција на избраниот ученик правобранител

Прифаќање на ученикот првобранител.

Ноември/декември

1

Ученик правобранител, ученичка заедница

11

Состаноци на ученик правобранител и педагог

Зголемување на соработката меѓу учениците и наставниот кадар, педагошко-психолошката служба,  ефикасно решение на проблемите.

Континуирано учебна 2021/2022

8

Педагошко –психолошка служба

12

Организирање на работилници

Зголемување на знаењето кај учениците на зададена област врзани за правата на детето

Континуирано учебна 2021/2022

6

Ученичка заедница,

Тим за ресурсен пакет

13

Организирање дебати

Подобрување на критичкото размислување кај учениците, подобрување на вештините за комуникација и дебатирање.

Март-Мај 2021/2022

2

Ученичка заедница,

Тим за ресурсен пакет

14

Спроведување анкета

Добивање резултати.

Април-Мај 2021/2022

2

Тим за ресурсен пакет

15

Водење архива за тековни активности на проектот

Прегледност на документацијата,

Правење портфолио

Континуирано 2021/2022

 

Тимот за ресурсен пакет

Со почеток на учебната 2021/2022, по насоките од ЦСОО, училиштето во рамките на ученичката заедница, заедно со тимот кој ќе биде составен пред почетокот на учебната година, ќе спроведуваат програма за ученичка инцијатива, преку која ќе се поддржи ученичката заедница и демократскто учество на учениците во училиштето.

СЕПТЕМВРИ

Формирање на тим кои ќе работи на ученичката иницијатива

Директор

Училишен психолог

Наставници по граѓанско образование

ОКТОМВРИ

Предлог програма за ученичка иницијатива

Директор

Училишен психолог

Наставници по граѓанско образование

Членови од ученичката заедница

Одоговроен советник од ЦСОО

НОЕМВРИ

Изработка на анкетни прашалници за вклученаста научениците во демекратските процеси во училиштето и донесувањето на одлуки

Директор

Училишен психолог

Наставници по граѓанско образование

Членови од ученичката заедница

ДЕКЕМВРИ

Работилница за правата на детето и запознавање на учениците со нивните ученички права

Директор

Училишен психолог

Наставници по граѓанско образование

Претставници од канцеларијата на народниот правобранител

ЈАНУАРИ

Состанок со тимот и подготовка за изработка на промотивни материјали за ученичко учество и демократско функционирање на учениците

Директор

Училишен психолог

Наставници по граѓанско образование

Членови од ученичката заедница

ФЕВРУАРИ

Објавување на конкурс за изработка на формата и содржината на промотивните материјали

Директор

Училишен психолог

Наставници по граѓанско образование

Членови од ученичката заедница

Одговорен советник од ЦСОО

МАРТ

Дебата ЈАС КАКО ГРАЃАНИНИН, зајакнување на личниот и граѓанскиот идентитет

Наставници по граѓанско образование

Ученичка заедница

Ученици претставници од секоја паралелка

Одговорен советник од ЦСОО

АПРИЛ

Соработка со други организации (невладин сектор, други училишта и сл) за зајакнување на демократското учество на учениците

Директор

Училишен психолог

Наставници по граѓанско образование

Невладини организации

Ученичка заедница

МАЈ

Ученичка трибина САКАМЕ, МОЖЕМЕ, СЕ ВКЛУЧУВАМЕ – како до поголема вклученост на учениците во секојдневниот живот на училиштето, емоционлано и ментално здравје (емпатија, сочувство

Директор

Училишен психолог

Наставници по граѓанско образование

Членови од ученичката заедница

Претседател ⇩
Дамјан Петковски
Бојана Богоеска
Прва година ⇩
Елена Алулоска
Ивана Петровска
Втора година ⇩
Јована Петровска
Тања Русмир
Трета година ⇩
Леонора Стојкова
Калина Георгиева
Четврта година ⇩
Тамара Павлеска
Професори ⇩
Викторија Сотироска
Радмила Куцуловска