Подолу е преглед на ИТ услугите за учениците на СЕПУГС Васил Антевски – Дрен:

Корисничко име:

Вашиот ученички број е корисничкото име за сите ИТ услуги. Корисничкото име за сите веб ИТ услуги е вашата студентска е-пошта.

Форматот на ученички број и ученички е-пошта се следните:

Ученички број

sXXXXXX

Електронска пошта

sXXXXXX@student.vasilantevskidren.edu.mk

 

Лозинка:

Секоја ИТ услуга за учениците користи своја лозинка. При креирањето на корисничкиот профил, ученикот добива привремена лозинка, која потоа при првата најава, тој мора да ја промени со нова лозинка. Ако сте ја заборавиле лозинката, ве молиме сменете ја.

Лозинката мора да ги исполнува следните барања.

  • содржи најмалку 12 знаци.
  • содржи и големи и мали букви.
  • содржи број или посебен знак (! # и сл.).
  • не може да содржи специјални букви како што се æ, ø и å.

Исто така, го препорачуваме следново за да обезбедиме соодветна безбедност:

  • Направете единствена лозинка.
  • Направете лозинка што е тешко да се погоди
  • Користете безбеден управувач со лозинки за да ги генерирате и чувате вашите лозинки.

Ова е пример за силна лозинка: Cartoon-Duck-14-Coffee-Skopje

 

Заборавено корисничко име или лозинка:

Oбратете се кај класниот раководител, кој ќе го потврди Вашиот идентитет како ученик и потоа ќе се обрати до ИТ администраторот да Ви ја ресетира лозинката. ИТ администраторот ја дава лозинката на наставникот, кој потоа ја доставува до ученикот.

Вработени

Вработените можат да ја користат безбеднната безжичната мрежа „Dren“.

 

Ученици и Гости

Учениците можат да ја користат безжичната мрежа „Dren_Students“, при што треба да се најават. За помош при користење обратете се до класниот раководител.

 

Проекти / Настани / Специјални гости

Во посебни случаи при одржување на проекти, организирање на настани, посета од специјални гости, доколку се појави потреба од користење на Wi-Fi мрежа се креира привремена Wi-Fi мрежа и податоците за пристап се доставуваат до корисниците. При завршувањето на проектот, настанот или специјалните гости Wi-Fi мрежата се деактивира. Доколку имате потреба од ваква Wi-Fi мрежа обратете се до it@vasilantevskidren.edu.mk.

Microsoft 365

СЕПУГС Васил Антевски Дрен ги користи услугите на Microsoft 365 for Education. Пристап до овие алатки имаат вработените и сите ученици. Дел од овие услуги е ученичката електронска пошта, како и OneDrive простор од 1TB.

За да се најавите го користите линкот: https://login.vasilantevskidren.edu.mk

Можете да ја поврзете студентската е-пошта со вашиот компјутер и телефон. Исто така, можно е препраќање е-пошта до вашата приватна сметка за е-пошта.

 

Креирање на профил

Доколку имате потреба од Microsoft 365 ученички профил, обратете се кај вашиот класен раководител, кој ќе го потврди Вашиот идентитет како ученик и потоа ќе се обрати до ИТ администраторот да Ви креира кориснички профил. ИТ администраторот ги дава корисничкото име и лозинката на наставникот, кој потоа ги доставува до ученикот.

Креирање на профил

Доколку имате потреба од кориснички профил за најава на училишните компјутери, обратете се кај вашиот класен раководител, кој ќе го потврди Вашиот идентитет како ученик и валиднна причина за пристап, а потоа ќе се обрати до ИТ администраторот да Ви креира кориснички профил. ИТ администраторот ги дава корисничкото име и лозинката на наставникот, кој потоа ги доставува до ученикот.

Националната платформа за учење на далечина е онлајн платформа што се користи за учење од далечина. Се најавувате со вашата студентска е-пошта и лозинка.

Корисничкото име СЕКОГАШ се состои од две (2) мали букви проследени со шест (6) бројки.
После бројките следи @schools.mk
(примери: ab123456@schools.mk, gt333599@schools.mk).

Линк до често поставувани прашања

Линк до упатства за користење

Како ученик на СЕПУГС Васил Антевски – Дрен добивате пристап до Microsoft 365.

Ве молиме пријавете технички проблеми во врска со групните простории и кабинети на it@vasilantevskidren.edu.mk.

За прашања во врска со вашата корисничка сметка или софтвер поврзан со ИТ системите, можете да го контактирате вашиот класен раководител.