Избор на најдобра ученичка копмпанија

СЕПУГС “Васил Антевски-Дрен” во организација на Џуниор Ачивмент за прв пат учествува на Национален натпревар за “Избор на најдобра ученичка…

МЛАДИНСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА СРЕДНИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА НА МАКЕДОНИЈА (МАССУМ) 2023 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА УЧЕСТВОТО НА СЕПУГС ВАСИЛ АНТЕВСКИ ДРЕН НА НАТПРЕВАРИТЕ ОРГАНИЗИРАНИ ОД МЛАДИНСКАТА АСОЦИЈАЦИЈА НА СРЕДНИ СТРУЧНИ УЧИЛИШТА НА МАКЕДОНИЈА(МАССУМ)…

Едукативна активност „Имам став!“

И З В Е Ш Т А Ј – за одржана симулација –   Едукативната активност „Имам став!“ организирана од…