Проектот започна со реализација во 2020 година. Носител на проектот е Италијанско училиште со седиште во Кефалу, Сицилија. Партнери се Македонија, Романија, Грција, Турција и Латвија.

Во проектот учествуваат невладини организации и училишта од 6 партнер земји и тоа: Италија, Романија, Турција, Грција, Македонија и Летонија. Носител на проектот е училиштето IISS Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato, од Сицилија -Италија.

Цели на проектот за наставниците како главна целна група и за партнерските институции:

  1. Да понуди стекнување иновативни и мотивирачки стратегии за социјално вклучување на учениците, користејќи ги како поддршка националните и европските културно -уметнички елементи.
  2. Да се ​​обезбеди стекнување на видови на неформални активности за интеркултурно образование, преку размена на добри практики помеѓу партнерите, за време на размените.
  3. Да понуди можност за создавање ефикасни дигитални ресурси за учење за европската културна разновидност и ценење на заедничките европски вредности;
  4. Да овозможи професионален развој на вклучените институции, да промовираат атрактивна неформална настава и да ги поддржат училиштата во нивните региони со европски дигитални образовни ресурси.

Методологијата на проектот се состои од 6 мобилности, од кои секоја вклучува 20 наставници од партнерски институции и 6-10 наставници од институцијата домаќин, и се базира на иновативни пристапи: теоретски презентации и примери за образовната вредност на културата; културни работилници; неформален пристап кон споменикот на УНЕСКО; културен театар и креативни работилници почнувајќи од уметнички дела и културни елементи во наследството на УНЕСКО; примери за вклучување студенти во културни активности и промовирање на традиционални елементи: музика, култура на храна, стари занимања, ракотворби, народен танц; културна ИКТ работилница користејќи ги медиумите со културна порака, за создавање на одредени видови видеа и „Дигитална фотографија“како финален производ.

Учениците ќе бидат вклучени само во Виртуелни размени со ученици партнери и во локални активности во нивните училишта; тие ќе бидат презентери на културни елементи, актери во театарски и културни работилници, промотори на нивните културни вредности.

 

Координатор

Ива Стојановска Јакимовски