ИНТЕГРАЦИЈА НА ИМИГРАНТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ПРЕКУ ИНОВАТИВНИ ПРИСТАПИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО – регистарски број 2020-1-PL01-KA229-081602_2

Проектот започнува со реализација во 2020 година. Во наведениот проект учевствуваат училишта од: Македонија, Турција, Романија, Полска и Италија. Главен координатор на проектот е училиштето од Р. Полска. Траењето на проектот е продолжено за месеци, поради случувањата со Ковид пандемијата, така што проектот ќе заврши на 04.04.2023 година. До сега се реализирани 2 мобилности од проектот, а преостануваат уште 3 мобилности кои треба да се реализираат во училиштата во Турција, Романија и Италија. Во проектот и мобилностите учениците и наставниците се запознаваат со следните теми и активности:

Полска – Пристап врз основа на заедницата (Учење за мултикултура)

Италија – Колаборативен пристап преку уметност

Македонија – „Превртена училница“(користејќи дигитални алатки и технологија)

Турција – Теорија на културни димензии од Герт Хофстеде

Романија – Креативна драма како алатка за интеграција и социјална инклузија

 

Во овој проект секое училиште ќе биде вклучено во размена на добри практики, за да се помогне на децата со траума предизвикана од имиграција и ученици со слични проблеми, да се обезбеди хармонија и културна интеграција, да се елиминираат јазичните бариери и да се адаптираат во новата средина. Партнерите ќе споделуваат информации за состојбата во нивните земји и на тој начин ќе се создадат вештини за интегрирање на имигрантите и останатите ученици со слични проблеми во општеството во кое ќе се најдат.

Во изработките и реализираните активности учевствува наставниот кадар за што по реализираните мобилности наставниците реализираат дисеминација на стекнатите знаења и вештини, со што ги запознаваат останатите наставници за нови и иновативни пристапи во образованието кои би можеле да се вклучат во секојдневната настава во училиштето.

 

 

 

Координатор

Кристијан Стојановски

From STEM TO STEAM – регистарски број 2020-1-RO-01-KA229-080074_4

Проектот започнува со реализација во 2020 година. Во наведениот проект учевствуваат училишта од: Македонија, Турција, Романија и Полска. Главен координатор на проектот е училиштето од Р. Романија. Траењето на проектот е продолжено за 1 година, поради случувањата со Ковид пандемијата, така што проектот ќе заврши на 31.08.2023 година. До сега се реализирани 2 мобилности од проектот, а преостануваат уште 4 мобилности кои треба да се реализираат во училиштата во Турција, Романија и Македонија. Во проектот и мобилностите учениците и наставниците се запознаваат со следните теми и активности:

Турција – обука и тренинг со едноставни СТЕАМ активности

Романија – Дизајнирање на сопствен робот

Македонија – Истражување на Марс (воспоставување на живот на Марс)

Турција – Традиционална уметност, културно наследство, загрозени видови

Полска – Добри практики со СТЕАМ

Романија – Натпревар во СТЕАМ

Во изработките и реализираните активности учевствува наставниот кадар и учениците, за што по реализираните мобилности наставниците и учениците реализираат дисеминација на стекнатите знаења и вештини, со што ги запознаваат учениците и наставниците со проблематиките кои се работат на самите мобилности, продуктите кои ги создаваат, со цел да се доближат овие проблематики до сите заинтересирани ученици и наставници.

Покрај сите блиски и далечни теми кај учениците и наставниците се менува ставот кон стеам вештините, се запознаваат со алатки и методи кои може да се вклучат во секојдневната настава. Учениците се запознаваат и активно почнуваат да ги следат новите трендови за роботика, вештачка интелигенција, современа технологија, се запознаваат и со ученици од наведените земји и училишта, со што се зајакнува интернационална соработка помеѓу нив.

 

 

Координатор

Кристијан Стојановски

Култура, Креативност, Инклузија- регистарски број 2020-1-IT02-KA227-SCH-094804

Проектот започна со реализација во 2020 година. Носител на проектот е Италијанско училиште со седиште во Кефалу, Сицилија. Партнери се Македонија, Романија, Грција, Турција и Латвија.

Во проектот учествуваат невладини организации и училишта од 6 партнер земји и тоа: Италија, Романија, Турција, Грција, Македонија и Летонија. Носител на проектот е училиштето IISS Jacopo del Duca – Diego Bianca Amato, од Сицилија -Италија.

Цели на проектот за наставниците како главна целна група и за партнерските институции:

  1. Да понуди стекнување иновативни и мотивирачки стратегии за социјално вклучување на учениците, користејќи ги како поддршка националните и европските културно -уметнички елементи.
  2. Да се ​​обезбеди стекнување на видови на неформални активности за интеркултурно образование, преку размена на добри практики помеѓу партнерите, за време на размените.
  3. Да понуди можност за создавање ефикасни дигитални ресурси за учење за европската културна разновидност и ценење на заедничките европски вредности;
  4. Да овозможи професионален развој на вклучените институции, да промовираат атрактивна неформална настава и да ги поддржат училиштата во нивните региони со европски дигитални образовни ресурси.

Методологијата на проектот се состои од 6 мобилности, од кои секоја вклучува 20 наставници од партнерски институции и 6-10 наставници од институцијата домаќин, и се базира на иновативни пристапи: теоретски презентации и примери за образовната вредност на културата; културни работилници; неформален пристап кон споменикот на УНЕСКО; културен театар и креативни работилници почнувајќи од уметнички дела и културни елементи во наследството на УНЕСКО; примери за вклучување студенти во културни активности и промовирање на традиционални елементи: музика, култура на храна, стари занимања, ракотворби, народен танц; културна ИКТ работилница користејќи ги медиумите со културна порака, за создавање на одредени видови видеа и „Дигитална фотографија“како финален производ.

Учениците ќе бидат вклучени само во Виртуелни размени со ученици партнери и во локални активности во нивните училишта; тие ќе бидат презентери на културни елементи, актери во театарски и културни работилници, промотори на нивните културни вредности.

 

Координатор

Ива Стојановска Јакимовски

Уметноста е во науката – науката е во уметноста со СТЕМ – регистарски број 2020-1-IT02-KA229-079367_2

Проектот е започнат со реализација во 2020 година. Во истиот учествувааат Македонија, Италија, Турција, Шпанија и Латвија.

Секоја мобилност е со 5 ученика и 2 предружни лица кои на мобилностите работат на Обновливи извори на енергија -предности и недостатоци.

Проектот ќе заврши на 31.08.2023 година, продолжен е за една година поради пандемијата.

Главната цел на проектот е да постави основа за 5-те земји партнери да соработуваат и да споделуваат практики во областа на обновливите извори на енергија, да ги откријат енергетски ресурси и одржливото производство и потрошувачка преку активности наменети за нив.

Во текот на наредните 2 години учениците ќе развијат разбирање за научните концепти и процеси во производството на одржлива енергија, ќе ја развијат нивната севкупна свест за алтернативните извори на енергија и како може да се подобри нивното користење, ќе ги подобрат вештините и компетенциите преку интердисциплинарни пристапи во областа на STEM, ќе се подобри тимската работа и комуникациските вештини на учениците и наставниците, ќе се развиваат меки вештини – критичко и аналитичко размислување, креативност – со цел да се поттикне вработливоста на студентите, ќе се подобри самосвеста и интеркултурната свест на младите.

 

Координатор

Ива Стојановска Јакимовски

Роботика и Кодирање – регистарски број 2019-LV01-КA229-060324-4

Проектот е започнат со реализација во 2019 година. Во истиот учествуваат Македонија, Турција, Латвија и Италија. Главен координатор е Латвиското училиште. Поради пандемијата реализацијата е продолжена за 1 година и проектот ќе заврши на 31.08.2022 година.

Останата е последната мобилност во Италија, која се планира да се реализира во Јуни 2022 година.

Во проектот учествува наставен кадар од нашето училиште. На секоја мобилност се следи обука на различна тема и тоа:

Македонија – Програмирање во СКРЕЧ и МБЛОКОВИ

Латвија – Мобилни апликации

Турција – Ардуино сетови

Италија – EV3 Mindstorm and Lego

После секоја мобилност следи дисеминација и употреба на стекнатато знаење од страна на наставниот кадар кој бил на обуките. За време на мобилностите наставниците учат како да ги користат во наставата и како да им ги доближат на учениците овие веќе многу популарни дигитални алатки кои се коористат во училиштата низ цела Европа, а и пошироко.

Меѓу сите едукативни активности, низ мобилностите се запознаваат културите и традициите на партнер земјите (во овој случај тоа се Турција-Анталија, Италија-Росарно и Латвија-Рига), нивните образовни системи, се зајакнуваат стратешките партнерства на училиштата низ Европа и се градат силни врски меѓу земјите учеснички.


Координатор

Ива Стојановска Јакимовски

Еразмус + проект Innovative eTwinners can do more

INNOVATIVE ETWINNERS CAN DO MORE
ЕРАСМУС+ ПРОЕКТ, КЛУЧНА АКЦИЈА 229, СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРСТВА ЗА УЧИЛИШТА

И оваа учебна 2019/2020 година нашето училиште може да се пофали со учество и реализација на проекти во рамки на Еразмус+ програмите на Европската унија. Започнувајќи од 01 септември 2019 година па се до 31 август 2021 година нашето училиште ќе биде дел од проектот “Иновативни етвинери можат повеќе“.

“Иновативни етвинери можат повеќе”. е проект наменет за поттикнување на размена на добри практики со употреба на еТвининг, веб 2.0 алатки и засилено учење на новите технологии. Проектот ќе трае 24 месеци и ќе вклучува 5 средни училишта од: Полска, Турција, Италија, Хрватска и Македонија.

Овој проект произлезе од значителното влијание на еТвининг врз развојот на наставните вештини, наставните практики и можноста за предавање на меѓу-наставни вештини.

Преку спроведувањето на проектот се очекува да се зголеми употребата на eTwinning платформата и дисеминација на еТвининг и Еразмус + проекти на европско ниво. Теоретскиот дел е ограничен само на запознавање со алатките што треба да се користат, додека практичниот дел е најзначајниот елемент на целата идеја. Главната задача не е да се учи од учебници, туку емпириски преку искуството стекнато за време на мултинационални сесии и од лекции засновани на способностите стекнати во текот на целиот процес.

Секоја средба на партнери ќе биде поделена во неколку фази: експериментирање со алатки, собирање податоци, нивна анализа со употреба на алатки за веб 2.0 и презентирање на овие резултати во голем број форми, вклучително и уметничко изразување. Сите активности се комплементарни со наставните програми на училиштата..

Учениците од земјите партнери ќе имаат шанса да го искусат светот од друга перспектива (да бидат дел од програмата за размена и да го споделат животот на нивните партнери), да ги разбијат стереотипите и да станат потолерантни и отворени за разлики. Ученците преку овој проект ќе имаат можност да го подобрат својот англиски јазик, да ги зголемат своите интереси и мотивација, да развијат меѓународно разбирање и соработка и да ги прошират своите културни хоризонти. Овој проект исто така може да им даде можност на нашите ученици да ја споредат својата култура, обичаи и знаење со врсниците кои живеат во други земји на Европа.

Главни цели кои се очекува да се постигнат преку реализацијата на овој проект се: Промовирање на позитивен став кон училиштето и образованието, Развој на иновативни стратегии и методи за решавање на проблемите, Запознавање со образовните практики на партнер земјите, Размена на најдобрите практики во образовниот процес, Развивање на ИКТ вештини на учениците и наставниците, Подобрување на компетентноста на учениците и наставниците на англиски јазик.

Еразмус + проект WE ARE DIFFERENT, WE ARE EUROPE ALL TOGETHER

WE ARE DIFFERENT, WE ARE EUROPE ALL TOGETHER!
ЕРАСМУС+ ПРОЕКТ, КЛУЧНА АКЦИЈА 2, СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРСТВА ЗА УЧИЛИШТА
Во периодот од Септември 2017 до Септември 2019, СЕПУГС “Васил Антевски – Дрен”, заедно со 5 партнер училишта од Турција, Шпанија, Португалија и Латвија, ќе учествува во проект добиен преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност на Република Македонија, во рамките на програмата Ерасмус +.

Името на проектот е “WE ARE DIFFERENT, WE ARE EUROPE ALL TOGETHER”. Идејата на проектот е учениците да се запознаат со различните култури на партнер земјите и наместо да ја претставуваат својата култура, преку истражувања и дружење да ги претставуваат другите култури, односно да го продлабочуваат знаењето за истите.

Целта на проектот е преку соработка и знаење да се осознаат разликите, но и да се работи на антидикриминацијата на различните култури.

Со проектот предвидeни се многу интересни активности, во кои учество ќе земат ученици и професори од нашето училиште. Учениците ќе имаат можност да посетат многу креативни работилници, предавања и дебати во врска со темата наведена погоре. Исто така ќе ги истражуваат традиционалните јадења и рецепти на партнер земјите. Училишниот бенд ќе подготвува традиционална музика, карактеристична за секоја партнер земја.

Преку овие и други активности ќе се отвори можност за дијалог помеѓу различни Европски култури од различни националности. Преку дијалогот ќе се основаат пријателства, кои во иднина ќе водат кон намалување на расизмот и дискриминација на различните културите. Крајната цел на проектот е зголемување на културолошката свесност кај младата популација.

Официјален јазик на проектот е англиски, но со цел унапредување на другите јазици ќе се користат и јазиците од сите партнер земји вклучени во проектот.

Во проектот се планирани три мобилности и два транснационални состаноци, на кои учесниците ќе ги разменат своите искуства и знаења.

Отворен повик и критериуми за учество во проектот.
Конкурс за избор на лого на проектот.

Erasmus + проект GOT POLLUTION? BE THE SOLUTION…RECYCLE!

GOT POLLUTION? BE THE SOLUTION…RECYCLE!

СЕПУГС Васил Антевски Дрен, од 2016 до 2018, зема учество како партнер училиште во проектот GOT POLLUTION? BE THE SOLUTION… RECYCLE!

Проектот е добиен во рамките на ЕРАСМУС +Програма, КА2 – Соработка за иновации и размена на добри практики, стратешки партнерства помеѓу училишта. Заедно со уште пет училишта од Европа, нашето училиште преку овој проект ќе се обиде да ја подигне свеста кај учениците и целокупната јавност за рециклирање на материјалите и зачувување на животната средина.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ

Целта на овој проект е да се разбуди свеста особено кај младата популација, односно кај ученците за секојдневните проблеми кои ги имаме со загадувањето на животната средина, главно од индустриското загадување и отпадот кој доаѓа од домаќинствата. Преку овој проект учениците добиваат можност да размислуваат на овие теми, да бараат креативни начини на кои може да се искористат рециклирачките материјали, односно преку креативни активности, работилници и предавања самите ученици да изнајдат начини на кои корисно и иновативно ќе ги користат потрошните материјалите, а на тој начин ќе помогнат во намалување на загаденоста која е во постојан пораст. Преку контактот со други култури, учениците ќе имаат можност да научат повеќе за проблемите на загадувањето во другите држави и како тие ги решаваат овие проблеми, Со тоа се зголемува крос куртуролошката толеранција и секако се развиваат нови идни соработки и партнерства.

УЧЕСНИЦИ

Во проектот ќе бидат вклучени ученици од прва и втора година, чијашто задача ќе биде, преку цртеж да изработат лого за проектот, со кое ќе учествуваат на натпреварот за избор на официјален симбол на овој проект, заедно со останатите училишта, партнери во проектот. Во проектот учествуваат и наставници кои несебично ќе ги поддржуваат учениците низ сите активности и ќе ги поттикнуваат на аналитичко, креативно размислување и тимска работа во пронаоѓање на корисни решенија.

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Преку овој проект се очекува учениците да научат многу повеќе од она што го знаат за рециклирањето, материјалите кои можат да се рециклираат, како тоа влијае во заштита на животната средина и како истата може да се зачува. Преку директно учество во активностите и преку знаењето кое ќе го стекнат преку овој проект, сметаме дека тие ќе развијат лична одговорност за односот кон загадувањето, неговото спречување и заштита на средината во која живеат. Сето знаење, кое се очекува да прерасне во нивен личен став, очекуваме да биде пренесено и на нивните врсници со што ќе се добие еден вид на доживотно учење.

Меѓу другото се очекува учениците преку комуникацијата со врсниците од различни култури да ги развиваат своите комуникациски и интеркултуролошки вештини.

Во тимот на СЕПУГС Васил Антевски – Дрен, се вклучени : 1. Александар Канурков, директор 2. Мери Димитровска,професор по инфоматика 3. Олга Атанасовска, професор по германски јазик 4. Ива Стојановска-Јакимовски, училишен психолог Тимот на СЕПУГС Васил Антевски Дрен, е предводен од координаторот на проектот за нашето училиште, м.р.Соња Панева, професор по македонски јазик.