Интерен оглас за запишување на редовни ученици во I (прва) година за учебната 2024-2025 година

Врз основа на член 42 од Законот за средното образование (“Службен весник на Република Македонија”број 44/1995, 24/1996, 34/1996, 35/1997, 82/1999, 29/2002, 40/2003, 42/2003, 67/2004, 55/2005, 113/2005, 35/2006, 30/2007, 49/2007, 81/2008, 92/2008, 33/2010,116/2010, 156/2010, 18/2011, 42/2011, 51/2011, 6/2012, 100/2012, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 135/2014, 10/2015, 98/2015, 145/2015, 30/2016,  127/2016, 67/2017 и 64/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” број 229/2020), Законот за стручно образование и обука (“Службен весник на Република  Македонија” број 71/2006, 117/2008, 148/2009, 17/2011, 24/2013, 137/2013, 41/2014, 55/2016 и 64/2018 и “Службен весник на Република Северна Македонија” број 275/2019), Конкурсот од Министерство за образование и наука за запишување ученици во јавните средни училишта  за учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија  од  март  2024 година и Конкурсот за изменување и дополнување на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија од Министерство за образование и наука од 17 април 2024 година, Училишната комисија за запишување на редовни ученици во прва година објавува

И Н Т Е Р Е Н    О Г Л А С

за запишување на редовни ученици во I (прва) година

во СЕПУГС Васил Антевски-Дрен”- Скопје за

учебната 2024-2025 година


Во Средното економско-правно училиште на Град Скопје
Васил Антевски-Дрен”- Скопје, во учебната  2024/2025  година во I (прва) година ќе се запишат 46ученици во 14 паралелки со настава на македонски јазик според наставните планови и програми за:

Економско-правна и трговска струка – 467 ученици, 14 паралелки

 • ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР102 ученици во 3 паралелки со четиригодишно траење со минимум 60 поени, на македонски наставен  јазик.
 • ПРАВЕН ТЕХНИЧАР 204 ученици во 6 паралелки со четиригодишно траење со минимум 60 поени, на македонски наставен  јазик.
 • ТЕХНИЧАР ЗА Е-ТРГОВИЈА И ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ 136 ученици во 4 паралелки со четиригодишно траење со минимум 60 поени, на македонски наставен  јазик.
 • ПРАВЕН ТЕХНИЧАР (МАКЕДОНСКО-ФРАНЦУСКА-БИЛИНГВАЛНА) 25 ученици во 1 паралелка со четиригодишно траење со минимум 60 поени, на македонски наставен  јазик.

I  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ  И КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА УЧЕНИЦИТЕ

Запишувањето на учениците во учебната 2024/2025 година ќе се врши под услови и на начин утврдени со Законот за средното образование, Законот за стручно образование и обука и со овој Интерен оглас.

1. Условите за запишување на учениците во прва година се:
 • да имаат завршено основно образовние;

 • да не се постари од 17 години;

 • да се определиле за план и програма за еден од профилите утврдени со овој Оглас;

 • да ги исполнуваат критериумите утврдени со Огласот.

2. Критериуми за избор на учениците се:
 • среден успех на ученикот од VI до  IX одделение;
 • среден успех на ученикот постигнат по четири предмети (мајчин јазик,       странски јазик и два предмети што се од значење за струката –         математика и историја);
 • дипломи за освоени (I, II и III) места од меѓународни натпревари, како и       државни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од       Министерство за образование и наука) по мајчин јазик, странски јазик,       природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и       наставни предмети што се од значење за  струката (математика и  историја );
 • средна вредност од поени добиени за поведение од VI до  IX одделение.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование – мајчин јазик и странски јазик и два предмети што се значајни за струката – математика и историја) ученикот може да добие најмногу 20 поени ( 5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие:

 • за освоена прва награда или златен медал на меѓународен натпревар 5 поени, втора награда или сребрен медал 4 поени и трета награда или бронзен медал 3 поени.
 • за освоено место од државни акредитирани натпревари: за I место – 3 поени, за II место – 2 поени и за III место – 1 поен.

За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение, ученикот може да добие најмногу 5 поени. ( Примерноповедение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделено со 4).

Доколку се пријават поголем број ученици од планираниот број предвиден во овој Оглас, а кои ги исполнуваат предвидените услови, ќе се организира квалификационо тестирање по наставниот материјал од осмо и деветто одделение по наставните предмети мајчин јазик и математика.

Тестирањето се однесува за сите ученици кои имаат ист број поени и се под и над последниот реден број предвиден за прием согласно Огласот.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во училиштето ако имаат до 10%  помалку поени од бројот на поените предвидени  согласно Огласот за соодветните наставни планови и програми и ако ги задоволуваат дополнителните критериуми за испит на знаење и вештини во училиштето.

За учениците кои завршиле деветто одделение во Република Северна Македонија, а едно, две или три одделенија ( VI, VII или VIII одделение) завршиле во странство, за тие одделенија се зема успехот од деветто одделение и важат истите критериуми за избор на ученици дадени погоре.

Бесплатен превоз или сместување на учениците кои ќе се запишат во прва година нема да биде обезбеден, ако избраниот вид на образование (струка или профил) го има во општината односно регионот.

 

II ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ

По објавувањето на ранг листата, учениците кои се на листата ја доставуваат следната документација:

 • пријава за запишување (пријавата за запишување ја изготвува Министерството за образование и наука и ја објавува на официјалната веб страница);
 • оригинални свидетелства од VI до IX одделение;
 • дипломи, (доколку имаат) од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значајни за струката – историја и математика;
 • извод од матична книга на родените ( без оглед на датумот на издавање).
 

III  КОНКУРСНИ  РОКОВИ

Пријавувањето и запишувањето на учениците ќе се врши  јунски уписен рок со две пријавувања.Пријавувањето на учениците ќе се врши преку електронско аплицирање, преку линк до порталот за електронски услуги на Министерството за образование и наука https://e-uslugi.mon.gov.mk со специјална најава за средношколци преку сопствените кориснички сметки на Schools.mk.

 • Првото електронско пријавување на учениците ќе се врши од 20 јуни до 25 јуни 2024 година до 15:00 часот.
 • Доставувањето на потребената документација до училиштето е на 20, 21 и 24 јуни од 07.00 часот до 17.00 часот и на 25 јуни 2024 година од 07.00 часот до 15.00 часот.
 • На 21 јуни, доставувањето и приемот на потребната документација во училиштето, нема да се реализира согласно Програмата за неработни денови за 2024 година.
 • Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 26 јуни 2024 година, најдоцна до 09.00 часот на огласната табла на училиштето и на училишната интернет страница.
 

Доколку се пријават поголем број ученици од планираниот број предвиден во овој Оглас, а кои ги исполнуваат предвидените услови ќе се организираквалификационо тестирање во училиштето на  28 јуни 2024 година по предметите мајчин јазик и математика,  а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на  28 јуни 2024 година, на огласната табла на училиштето.

 • Второто електронско пријавување на учениците ќе се врши на 01 јули и 02 јули 2024 година до 15:00 часот.
 • Доставувањето на потребената документација до училиштето е на 01 јули 2024 година од 07.00 до 17.00 часот и на 02 јули од 07.00 часот до 15.00 часот.
 • Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 03 јули 2024 година, најдоцна до 09.00 часот на огласната табла на училиштето и на училишната интернет страница.

Доколку се пријават поголем број ученици од  планираниот број предвиден во овој Оглас, а кои ги исполнуваат предвидените услови ќе се организираквалификационо тестирање во училиштето на 5 јули 2024 година, а конечните ранг листи со резултатите ќе се објават на 5 јули 2024 година, на огласната табла на училиштето.

 • За учениците кои се упатени на поправни испити, испит на година, испити за побрзо напредување, може да се запишат во училиштето доколку има слободни места после уписниот рок со две пријавувања.
 • Пријавување на учениците ќе се врши на 2август 2024 година од 00.00 часот до 15.00 часот електронски.
 • Доставувањето на потребената документација до училиштето е на 21 август од 07.00 часот до 17.00 часот.
 • Конечната ранг листа со резултатите од запишувањето ќе се објави на 22 август 2024 година, најдоцна до 12.00 часот, на огласната табла на училиштето и на училишната интернет страница.

По објавување на конечната ранг листа со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 24 часа, а училиштата имаат обврска да ја вратат целокупната документација на учениците во рок од 24 часа.

 

IV ИЗБОР И ЗАПИШУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

 • Изборот и запишувањето на учениците се врши врз основа на конечна ранг листа според вкупниот број на поени што се пресметуваат одделно за секој ученик– кандидат;
 • Вкупниот број поени се утврдува според критериумите за избор наведени во точка I потточка 2.

V РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИГОВОР

 • Учениците и нивните родители односно старатели имаат право на приговор во рок од 12 часа по истакнувањето на конечната ранг листа, а училишната комисија ги решава приговорите од учениците по конечната ранг листа, во рок од 12 часа по истакнувањето на истата.


VI РОК ЗА ПОДИГНУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ НА НЕЗАПИШАНИТЕ УЧЕНИЦИ

 • По објавување на конечната ранг листа со резултатите од запишувањето, учениците кои не се запишани во училиштето, задолжително ја подигнуваат целокупната доставена документација поднесена во училиштето во рок од 24 часа од 07:00 часот до 19:00 часот, а училиштето има обврска да ја врати целокупната документација на учениците во рок од 24 часа.
 • Доколку учениците кои не се запишани во училиштето не ја подигнат целокупата доставена документација поднесена во училиштето во горенаведениот рок, истата ќе биде вратена по пошта (препорачано).

Скопје, април 2024 година

30 години воспоставени билатерални односи помеѓу Република С. Македонија и Република Шпанија: Најдобрите три лога на учениците од нашето училиште беа наградени

Во чест на одбележување на 30 години воспоставени билатерални односи помеѓу Република С. Македонија и Република Шпанија најдобрите три лога на учениците од нашето училиште беа наградени од страна на амбасадорт на Шпанија во нашата земја неговата екселенција амбасадорот Хосе Луис Лосано Гарсија.

Најдоброто лого го изработи ученичката Теа Јанковска кое ќе се користи во официјалната деловната коресподенција на амбасадата , второ место е логото на ученикот Марко Маријановски и трето место лого изработено од страна на ученичката Ана Попова , ученици од прва година.Благодарност до амбасадорот и неговиот тим за можноста да ја унапредиме иновативноста и креативноста на нашите ученици.

Aктивност: Имам став

На ден 27.03.2024 година, учениците од нашето училиште ,,Васил Антевски – Дрен” , под менторство на предметните професорки Снежана Бриндевска, Лилјана Поповска и Радмила Куцуловска, уште еднаш го искажаа својот став во врска со најразлични теми кои го засегаат целото општество и се квалификуваа во уште едно финално учество на активноста ,,Имам став”, која се одржа во рамките на Собранието.

Дебатата се спроведе помеѓу три училишта за да се претстави симулација на една пленарна седница и законодавен процес, односно да се долови работата што ја извршува Собранието на Република С. Македонија. Нашето училиште по трет пат се закити со освоено ПРВО МЕСТО и освоен пехар на оваа активност, со што се докажува нивната одговорност, истрајност и достоинство за учество на ваков настан. Им честитаме и се гордееме!

Одбележување на 30 години воспоставени билатерални односи помеѓу Република Северна Македонија и Шпанија

Во чест на одбележување на 30 години воспоставени билатерални односи помеѓу Република Северна Македонија и Шпанија , се организираше натпревар за изработка на лого и најдоброто амбасадата ќе го користи во нивната коресподенција. За таа цел, денес 26 Март, на покана од амбасадорт на Шпанија во нашата земја неговата екселенција амбасадорот Хосе Луис Лосано Гарсија учениците кои влегоа во тесен избор имаа чест да ги презентираат своите изработки пред амбасадорот, директорот на ЦССО г-дин Шериф Мифтари. Учениците беа среќни и горди на своите креативни дигитални логоа, покажаа одлични комуникациски вештини и аргументи дебатираа на англиски јазик. Ваквата неформална дружба со амбасадор од кариера за најголем дел од нив , отвори прашања за личниот пат на амбасадорот, како ја доживува нашата земја, македонската кујна, дали е тежок македонскиот јазик за изучување и многу прашања врзани за убавините на нашата и неговата земја. Горди сме на нивните дигитални логоа и благодарни на покажаниот интерес на учениците под менторство на наставникот Радојка Хелман Денковска, со цел унапредување на новиот образовен профил техничар за е трговија и дигитален маркетинг. Најдобрите три ученика ќе бидат јавно објавени и наградени од страна на неговата екселенција амбасадорот на Шпанија во РСМ .

Второто место со бизнис концептот TERRAMEA – fun meats nature на Најдобар бизнис концепт за зелени иновации 2024

“Најдобар бизнис концепт за зелени иновации 2024“ за средни училишта во РСМ. Денес 23.03.2024 год.училишниот тим на ДРЕН под менторство на наставниците Емилија Ампева и Душица Кранго Марковска во финалето го освоија второто место со бизнис концептот TERRAMEA – fun meats nature пред комисијата во која членуваа претставници на Центарот за зелени иновации, Халкбанк , Македонија 2025 , Раде Кончар, GREENOVET, Стопанска Комора и Центар за развој на иновации и претприемачко учење во организација на Машински факултет.
ИДЕИТЕ ЗА БИЗНИС на учениците, ТЕОРЕТСКИТЕ ЗНАЕЊА, мотивацијата и желбата за успех ни даваат сила и верба училиштето да продолжи да ги зголемува вештините, знаењата и компетенциите на своите учениците. Горди сме на секој нивен успех и секогаш сме тука да ги поддржиме во нивните активности.

Градот Скопје организира свечен настан по повод Светскиот ден на среќата

Денес, по повод Светскиот ден на среќата, Градот Скопје организира свечен настан, кој се оддржа на Плоштадот Македонија, нашите ученици како дел од настанот креативни и среќни под менторство на наставниците Душица Кранго и Ирена Трпинова беа дел од него.

Среќата и сонцето денес на плоштадот на нашиот град Скопје станаа живописна слика на прославата, каде смеата силно одекнува и насмевките го красат секое детско лице. Преку лесни игри, давање подароци, писма со пораки и инспиративни разговори, пријателствата се продлабочуваа и се формираа нови врски. Заедно тие создадоа сеќавања кои ќе се задржат долго откако ќе помине денот.
 
Светскиот ден на среќата, на кој присуствуваа нашите ученици, е повеќе од прослава. Тоа е потсетник на моќта на позитивноста да ги трансформира животите.

Учество во активност – “Финализирање и имплементација на системот за следење на кариерите на матурантите од средните стручни училишта и обучени возрасни лица“

Учество во активност “Финализирање и имплементација на системот за следење на кариерите на матурантите од средните стручни училишта и обучени возрасни лица“ – проект финансиран од страна на ЕУ поддржан од МОН.
Иднината на младите во нашата земја е приоритет за сите нас, следење на нивните кариери и успешно вклучување на пазарот на трудот. Проектот продолжува во насока на креирање на идни образовни политики за просперитетна Република С. Македонија.

Одбележување на месецот на франкофонијата во училиштето

Одбележување на месецот на франкофонијата во училиштето. Разговори со амбасадорот г-дин Благој Зашов – “Дипломатски разговори – средби и сеќавања” , употребата и значењето на францускиот јазик во дипломатијата и значењето на францускиот јазик во идна професија на учениците. Линковско поврзување со амбасадот во амбасада на РСМ во Париз – г-дин Габриел Атанасов поранешен наш ученик и франкофон – патот на успехот и дипломатските предизвици како и линковско поврзување со претставник на училиштето “Leonardo Da Vinci” Лион , Франција – соработка во заедничкиот Еразмус проект помеѓу нашите училишта со несебичната поддршка на Францускиот Институт – Скопје чии претставник на настанот беше Љупка Димова го одбележаа овој настан .Едукацијата и можноста за избор на патот на личниот развој на учениците остануваат и понатаму приоритет на образовниот процес на нашето училиште.

ЕРАЗМУС проект во Барселона “Емоционалната интелигенција и нејзиното влијание во образовниот процес во функција на унапредување на компетенциите на наставниот кадар и менаџментот“

ЕРАЗМУС проект во Барселона “Емоционалната интелигенција и нејзиното влијание во образовниот процес во функција на унапредување на компетенциите на наставниот кадар и менаџментот“. Размена на искуства и добри образовни практики, вмрежување со учесници од различни земји. Обука која овозможи унапредување на методи, дидактики и мапирање на ефекти за повисоки цели во образовниот процес.

Иднината почнува дома

На 29.02.2024 се одржа завршниот настан на проектот ,,Иднината почнува дома” . На овој настан поддржан од претседателот Стево Пендаровски, ТИРЗ и Стопанска комора, 32-ца млади луѓе добија признание за нивната посветеност и работа и беа прогласени за амбасадори симболизирајќи 32 години независност.
Меѓу нив , признание за млад амбасадор со кој ќе се работи во иднина е нашата ученичка од IV-3 Николија Златевска.